เปิดอ่าน: 25
    วันที่ 27 พฤษภาคม  2565 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี- อำนาจเจริญ มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์  อาคาร5