วันที่24มกราคม 2566 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ มาติดตาม การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่1/2566