เปิดอ่าน: 61
นายสุทธิชัย จรูญเนตร    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ร่วมปลูกต้นไม้และพบปะผู้ปกครองนักเรียน 
เมื่อวันอังคารที่ 7  มิถุนายน  2565  ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปีม.ต.ก 

 


ราวุธ  สว่างสุรีย์              ข่าว
งานโสตทัศนศึกษา         ภาพนิ่ง