บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจิตอาสาด้านการบริการในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อค้นหาและพัฒนาตัวเอง ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล