ท่านผู้อำนวยการวิเชียร แสงศรี รองผู้อำนวยการจุไรรัตน์ หลักชุม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning. Day” ในวันพฤสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดจันทนที หมู่ ๒ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี