ครูที่ปรึกษา

คำสั่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ที่ 613/2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2565