คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ ย้ายมาจาก.. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงาม​