เปิดอ่าน: 216
                                         ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)