ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2512  ในระหว่างนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งอัตราครูมาบรรจุ ทางราชการจึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนขุหลุ (ประชาวิทยาคาร) เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว และขอความอนุเคราะห์ครู-บุคลากรจากโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอตระการพืชผลมาช่วยสอน โดยมีนายสุดใจ  แสนทวีสุข  ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ บริหารโรงเรียนชั่วคราว
เริ่มต้นได้เปิดรับนักเรียน ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน และบ้านพักครู จำนวน 4 หลัง บริเวณริมหนองขุหลุ อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนตระการพืชผล (สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอตระการพืชผล) ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่

 

ในปี พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ  สวัสดิพานิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และเห็นว่าบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนคับแคบ เมื่อรับนักเรียนมากขึ้นจะยากแก่การขยายโรงเรียนในอนาคต จึงให้แนวคิดในการหาพื้นที่ในก่อสร้างโรงเรียนเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียน นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (ขณะนั้น) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำเภอและชาวบ้านอำเภอตระการพืชผล จึงได้หาที่ดินแห่งใหม่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน จากความมุ่งมั่นและศรัทธาในการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานชาวตระการพืชผล  จึงได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณทิศใต้บ้านดอนทับช้าง  จำนวน  45  ไร่  82.40  ตารางวา  จากชาวบ้านอำเภอตระการพืชผล ดังต่อไปนี้
  • นางพุฒ    ฟองลม     บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่  3 งาน  56 ตารางวา
  • นายสิงห์    อ่อนโยน  บริจาคที่ดิน จำนวน   1 ไร่  1 งาน  82 ตารางวา
  • นายเต็ม    เชื้อสูง      บริจาคที่ดิน จำนวน   6 ไร่   – งาน  62 ตารางวา
  • นางหนูเปล่ง    รูปศรี  บริจาคที่ดิน จำนวน   9 ไร่   – งาน  40 ตารางวา
  • นายคำมี     เท่าทอง  บริจาคที่ดิน จำนวน 18 ไร่   – งาน  47 ตารางวา
  • นางแต่ง    ชนะพาห์  บริจาคที่ดิน จำนวน    – ไร่   2 งาน 16 ตารางวา
โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของครู การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยและได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนหลังเก่า       มาเรียนในที่แห่งใหม่นี้ ในปี พ.ศ.2516  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล   ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในอำเภอตระการพืชผลและอำเภอใกล้เคียงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม โรงอาหาร ครบถ้วนตามแผนการจัดชั้นเรียน

 

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Mathayom Trakanphuephon School.โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนมาหลายท่าน จนถึงปัจจุบัน คือ นายวิเชียร  แสงศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล