ดร.กนิษฐา    ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ พบปะคณะครูในสหวิทยาเขต หอไตร เพื่อมอบนโบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสพม.อบ-อจ  ด้วยระบบ S-PDCA เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์