มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม