รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา-SAR-ปี-2563.pdf (3 downloads)

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา-SAR-ปี2564.pdf (9 downloads)

 

ค่าเป้าหมาย-ปีการศึกษา2565-โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล.pdf (5 downloads)