เปิดอ่าน: 19
วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงใน พิธีเปิดกีฬาภายในของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เมื่อวันที่27กรกฎาคม 2565