แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)