ครูที่ปรึกษา

คำสั่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ที่ 216/2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งครูที่ปรึกษาที่ 216/2565  แก้ไขเพิ่มเติม