หมวดหมู่: ข่าวประกาศจากกลุ่มงานกลุ่มสาระ

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทงานเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

              ประกาศ…

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

                    …

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการปฐมนิเทศแลประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565