Category: บริหารงานวิชาการ

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

                     ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565