Category: รวมข่าว

วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ท่านผู้อำนวยการวิเชียร  แสงศรี ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ท่านผู้อำนวยการวิเชียร แสงศรี รองผู้อำนวยการจุไรรัตน์ หลักชุม หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning. Day” ในวันพฤสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดจันทนที หมู่ ๒…

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป้นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี- อำนาจเจริญ ครั้งที่5/2565 โดยมีดร.กนิษฐา  ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ อาคาร 5 

ผ.อ.เขต สพม. อ.บ-อ.จ มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.กนิษฐา    ทองเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ พบปะคณะครูในสหวิทยาเขต หอไตร เพื่อมอบนโบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสพม.อบ-อจ  ด้วยระบบ S-PDCA เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2565  ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์

กิจกรรมวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565  โดยท่านผู้อำนวยการ นายวิเชียร   แสงศรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีที่หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล