Category: เกี่ยวกับเรา

ครูที่ปรึกษา

คำสั่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ 613/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2565    

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2512  ในระหว่างนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมทั้งอัตราครูมาบรรจุ ทางราชการจึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนขุหลุ (ประชาวิทยาคาร) เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว และขอความอนุเคราะห์ครู-บุคลากรจากโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอตระการพืชผลมาช่วยสอน โดยมีนายสุดใจ  แสนทวีสุข  ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ บริหารโรงเรียนชั่วคราว…

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตั้งอยู่เลขที่  137 บ้านดอนทับช้าง  หมู่ที่ 6  ถนนอุบลฯ–ตระการฯ  ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130โทรศัพท์ 045- 959664E-mail : sitemtk@mtk.ac.thWebsite http://www.mtk.ac.th/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…