พิธีปัจฉิมนิเทศ เด็กไทยในศตวรรษที่ 21โดยท่านผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6
ในโอกาสที่ จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน
สูงสุด 10 อันดับแรก
https://www.mtk.ac.th/info/view.asp?TID=515&PN=1&TPN=1