วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

 

 พันธกิจ (Mission)
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
 • ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
 • จัดหา พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 • พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยระบบสารสนเทศ
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล มีกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร คือ คุณภาพผู้เรียน โดยการบูรณาการการบริหารบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยยึดหลัก “MTK SMART Model” กับการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA ดังรูป

 

เป้าประสงค์ (Goals)
                    นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีศีลธรรม (ม.) เติบโตด้วยเทคโนโลยี (ต.) ก้าวไกลด้วยความรู้ (ก.) อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี         มีแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียงและทันสมัย โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
 กลยุทธ์ (Strategy)
 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแหล่งเรียนรู้
 • กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา