การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565